UL. GORLICKA 64/3U, WROCŁAW TEL: (71) 79 39 334 | (+48) 668 156 175
UL. DASZYŃSKIEGO 6, SYCÓW TEL: (+48) 790 706 704
Przychodnia Novet - Weterynarz Wrocław

Przetwarzanie danych osobowych

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA NOVET MARCIN NOCZYŃSKI

WROCŁAW 51-314

 1. GORLICKA 64/3U

Uprzejmie informujemy, że PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA NOVET MARCIN NOCZYŃSKI przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z celem ich przetwarzania oraz spełnia wymogi prawem przewidziane w kontekście przetwarzania danych osobowych określonych odpowiednimi przepisami, w szczególności o ochronie danych osobowych. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w dalszej części opracowania: RODO), przedstawiamy Państwu  zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz informujemy o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie MARCIN NOCZYŃSKI, prowadzący działalność gospodarczą zlokalizowaną we Wrocławiu przy ul. Gorlickiej 64/3U, posiadający numer NIP 8961153200 oraz numer REGON 021181063.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA NOVET MARCIN NOCZYŃSKI uzyskuje i przetwarza informacje uzyskiwane od Państwa podczas wizyty weterynaryjnej. Do niezbędnych danych osobowych, mając na uwadze cel świadczonych usług należy zaliczyć:

 1. imię i nazwisko właściciela / opiekuna zwierzęcia;

- jednoznacznie identyfikuje właściciela / opiekuna zwierzęcia

 1. adres zamieszkania właściciela / opiekuna zwierzęcia;

- jednoznacznie identyfikuje właściciela / opiekuna zwierzęcia

 1. numer telefonu właściciela / opiekuna zwierzęcia;

- ułatwia kontakt, niemniej podanie tej informacji jest zupełnie dobrowolne

 1. adres e-mail właściciela / opiekuna zwierzęcia;

- ułatwia kontakt, niemniej podanie tej informacji jest zupełnie dobrowolne

 1. numer PESEL;

- jednoznacznie identyfikuje właściciela / opiekuna zwierzęcia

Podanie przez Państwa danych podstawowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy i skorzystania z usług PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA NOVET MARCIN NOCZYŃSKI.

Cel przetwarzania danych osobowych

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA NOVET MARCIN NOCZYŃSKI zbiera i przetwarza Państwa dane w ramach świadczonych usług weterynaryjnych, w tym w związku z koniecznością prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej wynikającej z diagnozowania i leczenia chorób zwierząt, działań profilaktycznych i kosmetycznych, a także z realizacji odpowiednich przepisów prawa, w szczególności:

 1. zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej Państwa zwierzęcia;
 2. zlecenia badań w laboratoriach zewnętrznych – jeśli dotyczy,
 3. przekazywaniu informacji do Powiatowego Inspektoratu weterynaryjnego – jeśli dotyczy,
 4. przekazywaniu informacji do nadzoru farmaceutycznego – jeśli dotyczy,
 5. przekazywaniu informacji do systemów ewidencji zaczipowanych zwierząt – jeśli dotyczy,
 6. przekazywaniu informacji do systemu paszportowego zwierząt – jeśli dotyczy,
 7. rozliczeń finansowych, w tym wystawiania dowodów księgowych,
 8. wykonania ciążących na Przychodni obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń,
 9. tworzenia zestawień, analiz i statystyk,
 10. obsługi reklamacji,
 11. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • realizacji umowy o usługę weterynaryjną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Udzielona zgoda charakteryzuje się zupełną dobrowolnością i jest uprzednia w stosunku do wyrażenia zgody na wykonanie czynności leczniczych względem zwierzęcia.

Udostępnianie danych osobowych

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA NOVET MARCIN NOCZYŃSKI w ramach przetwarzania Państwa danych może je udostępniać:

 1. osobom przez nas zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych w ramach upoważnień i w sposób zapewniających ochronę Państwa danych zgodnie z przepisami prawa,
 2. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru i innym),
 3. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane (np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom realizującym usługi księgowe, podatkowe i prawne, podmiotom realizującym zlecone badania laboratoryjne) na podstawie odpowiednich umów zapewniających określony przepisami prawa poziom ochrony Państwa danych.

W szczególności:

  1. biurze rachunkowemu,
  2. firmie prawniczej,
  3. firmie informatycznej,
  4. podmiotom świadczącym usługi elektroniczne (wysyłanie smsów/emaili),
  5. laboratoriom,
  6. Inspektoratowi Weterynaryjnemu,
  7. nadzorowi farmaceutycznemu,
  8. Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej,
  9.  w przypadku gdy korzystają Państwo ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Przychodni.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Należy zwrócić wagę na fakt, że Państwa dane nie są i nie będą w przyszłości przekazywane agencjom reklamowym. Nie są i nie będą przekazywane do przetwarzania państwom trzecim w rozumieniu RODO, ani organizacjom międzynarodowym bez wyraźnego ustawowego zobowiązania do ewentualnego przekazania takich danych.

Czas przechowywania danych osobowych

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA NOVET MARCIN NOCZYŃSKI wskazuje, że Państwa dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane lub dla których są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle przepisów dotyczących weterynarii, farmakologii, archiwizacji, dochodzenia roszczeń lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Informacja o przysługujących podmiotom danych prawach

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA NOVET MARCIN NOCZYŃSKI wskazuję, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których te dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych;
 2. prawo aktualizacji swoich danych;
 3. prawo do wycofania zgody skutkującym usunięciu określonych danych po ustaniu wzajemnych ewentualnych roszczeń, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;
 4. prawo przeniesienia swoich danych w celu przekazania ich innemu administratorowi danych;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych w razie nieprawidłowego ich przetwarzania

Profilowanie

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.

Inspektor Danych Osobowych

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA NOVET MARCIN NOCZYŃSKI z uwagi na zakres świadczonych usług oraz cel przetwarzania danych osobowych, w świetle przepisów RODO nie jest zobligowana do wyznaczenia stałego inspektora ochrony danych. (podstawa prawna art. 37 ust. 1. RODO).

Kontakt w sprawach dot. przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Administratorem korespondencyjnie na adres:

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA NOVET MARCIN NOCZYŃSKI

 1. GORLICKA 64/3U

51-314 WROCŁAW

lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na niżej wskazany adres poczty skrzynki elektronicznej, w tytule wpisując Przetwarzanie Danych Osobowych – imię i nazwisko.

(email do Administratora)

Komentarze